Åker-riksa vil visst ha en slutt på Akroma.no

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) vil fra nyåret sette ned en kommisjon. Kommisjonen skal tilsyenlatende vurdere tiltak overfor aktører som Akroma.no.

Den nye kommisjonen, som skal oppnevnes av Regjeringen nå på nyåret, får det ironiske navnet Ytringsfrihetskommisjonen.

Med et slikt navn, er det åpenbart at det er det motsatte av ytringsfrihet de vil jobbe for.

NTB skriver om saken:

Regjeringen skal på nyåret oppnevne en ny ytringsfrihetskommisjon. Kommisjonen skal blant annet vurdere tiltak mot falske nyheter.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) sier at de siste årenes revolusjon innenfor medier og kommunikasjonsteknologi har styrket ytringsfriheten, men at det også setter ytringsfriheten under press.

– Derfor er det behov for en ny gjennomgang av ytringsfrihetens stilling i Norge, sier hun i en pressemelding.

Akroma.no har tidligere blitt stemplet som «falske nyheter» av den åpenbart mentalt tilbakestående politikeren Eivind Trædal. Som uten å vise til noen eksempler har fremmet disse anklagene.

«Portvokter»

Ifølge pressemeldingen fra Regjeringen, vil den nye ytringsfrihetskommisjonen fungere som en «portvokter» for hvilken informasjon som blir delt. Blant annet med tanke på «falske nyheter» og hatefulle ytringer.

I pressemeldingen heter det:

Ytringsfrihetskommisjonen får i oppdrag å foreta en helhetlig gjennomgang av ytringsfrihetens stilling i Norge. I denne sammenheng skal kommisjonen blant annet vurdere tiltak for å fremme bred deltakelse i samfunnsdebatten, tiltak mot «falske nyheter» og tiltak for å motvirke spredning av hatefulle og andre ulovlige ytringer i sosiale medier. Kommisjonen er også bedt om å drøfte nye medieaktører med portvokterfunksjoner og hvordan myndighetene kan bidra til at disse funksjonene blir praktisert i tråd med prinsippene om ytringsfrihet, etterrettelighet og uavhengighet.

I selve mandatet skriver Regjeringen mer inngående om hva det er de sikter til. Og det etterlater liten tvil om at aktører som Akroma.no blir sett på som et problem.

Regjeringen skriver:

Det er nå behov for en ny gjennomgang av ytringsfrihetens stilling i Norge. Både den enkeltes rolle og ytringsmuligheter og det offentlige rom generelt har gjennomgått grunnleggende endringer siden den forrige Ytringsfrihetskommisjonens rapport ble lagt fram:

Og fortsetter:

Digitaliseringen har endret forutsetningene for ytringsfriheten fundamentalt, både når det gjelder produksjon, formidling og konsum av innhold og tjenester. Framveksten av elektroniske plattformer og sosiale nettverk har medført en eksplosiv utvidelse av den enkeltes informasjonstilgang og ytringsmuligheter. Utviklingen har gjort det mulig for enhver med tilgang til en datamaskin å ytre seg til et stort publikum – gjennom egne nettsider, blogger, sosiale medier eller i kommentarfelt knyttet til redaksjonelle medier eller andre nettfora. Dette har styrket ytringsfriheten betydelig.

De tradisjonelle redaktørenes funksjon som portvoktere og filtre mot ytringsfrihetens negative sider – som hat, hets, mobbing og desinformasjon – har blitt svekket i det nye medielandskapet.

Med andre ord har ikke lenger en gruppe inkompetente kommunister enerådende makt til å styre hva som kommer frem i offentligheten. Noe frie aktører sørger for å utfordre. Ofte med god «støtte» fra plattformer som Facebook og lignende.

Dette er jo vel og bra. Men makteliten i Norge liker det åpenbart ikke. Forståelig nok.

De skriver:

Et åpent Internett er sårbart for misbruk. Når enhver kan publisere innhold umiddelbart, uten redaksjonell kontroll tuftet på bransjeetiske normer og retningslinjer, vil det også påvirke kvaliteten på det som publiseres. Hatefulle, diskriminerende og på andre måter krenkende ytringer er en stadig større bekymring. Også ytringer som er vernet av ytringsfriheten, men som like fullt anses som problematiske for de som berøres, kan føre til at mange avstår fra å gi uttrykk for sine meninger i offentligheten.

Og videre:

Nettets struktur har gjort det enklere enn før å spre propaganda og desinformasjon for å fremme politiske eller kommersielle interesser, noe som innebærer manipulering av, og fører til svekket tillit til, offentligheten. Samtidig brukes uberettigede påstander om «falske nyheter» som et virkemiddel for å svekke tilliten til kritiske medier, i enkelte land også til å legitimere lovgivning og tiltak som svekker pressefriheten.

Skal gjøre tiltak

I Regjeringens mandat til en «ytringsfrihetskommisjon», kommer det også frem at de skal gjøre tiltak for å stoppe aktører som ikke er ønskelige.

Noe som tilsynelatende betyr at de vil kunne finne «tiltak» for å stoppe aktører som Akroma.no.

De skriver:

Med utgangspunkt i beskrivelsene under punkt 1 – 4 i mandatet vurdere tiltak for å fremme en åpen og opplyst offentlig samtale, inkludert:

–  Tiltak for å fremme bred deltakelse i det offentlige ordskiftet. I denne sammenheng bør kommisjonen bl.a. problematisere skillet mellom krenkende ytringer som ikke er beskyttet av ytringsfriheten, og ytringer som er beskyttet, men som likevel kan oppfattes som problematiske fordi de reduserer utsatte gruppers reelle ytringsmuligheter og demokratiske deltakelse.

–  Tiltak for å legge til rette for velfungerende kanaler for formidling av informasjon og samfunnsdebatt. Her bør kommisjonen drøfte de redaktørstyrte journalistiske medienes rolle, inkludert hvordan distribusjon i digitale kanaler i konkurranse med andre typer innhold påvirker rammebetingelsene for kvalitetsjournalistikken. Kommisjonen bør også drøfte nye aktører med portvokterfunksjoner og hvordan myndighetene kan bidra til at disse funksjonene blir praktisert i tråd med prinsippene om ytringsfrihet, etterrettelighet og uavhengighet.

–  Tiltak mot manipulering av, og svekkelse av tilliten til, det offentlige rom gjennom desinformasjon, påvirkningskampanjer osv. I denne sammenheng bør kommisjonen bl.a. drøfte tiltak for å fremme motstandsdyktighet og kritisk medieforståelse hos publikum.

–  Tiltak for å motvirke spredning av ulovlig og skadelig innhold på elektroniske plattformer og sosiale nettverk, inkl. behovet for å avklare plattformenes rolle og rettslige ansvar. I denne sammenheng bør kommisjonen også vurdere behovet for internasjonalt samarbeid og ev. regulering.

–  Tiltak for å sikre borgerne trygge rammer og infrastruktur for utøvelse av ytringsfriheten, som forutsetning både for en fri og informert meningsdannelse og for at viktig informasjon kommer fram i offentligheten. Her bør kommisjonen bl.a. drøfte spørsmål om anonymitet, kildevern, kryptering, cybersikkerhet, vern av varslere osv.

–  Tiltak for å ivareta journalisters sikkerhet, som en forutsetning for pressens samfunnsrolle og vaktbikkjefunksjon. I denne sammenheng bør kommisjonen vurdere om og i hvilken grad trusler og hets mot journalister kan føre til selvsensur. Vurderingen bør synliggjøre relevante kjønnsforskjeller.

–  Tiltak for å sikre og fremme kunstnerisk ytringsfrihet. Drøftingen bør ta utgangspunkt i at kunstens og kulturens demokratiske betydning særlig ligger i at de er kanaler og arenaer for den åpenheten og kritikken som demokratiske samfunn er avhengig av.

I denne noe ulne teksten fra Regjeringen er det åpenbart at noen inkompetente yrkespolitikere har fått det for seg at de må gjøre noe tiltak. Men hvordan, og mot hvem, kommer selvfølgelig ikke frem i klartekst.

Det vi kan si med sikkerhet, er at flesteparten av de som står bak dette påfunnet er en gjeng med babyboomere som knapt kan bruke en smarttelefon. Så det vil neppe ha noen konkret praktisk betydning for aktører som Akroma.no.

Lykke til

Akroma.no skiller seg fra andre uønskede aktører på nettet, med at nettsiden følger såkalt best practice for nettpublikasjoner.

TOR-versjonen av Akroma.no er i dag tilnærmet umulig å ta ned.

I likhet med TOR-nettsiden til The New Yok Times, WikiLeaks, eller TOR-nettsiden til Facebook.

Les også: Akroma.no er nå på Tor-nettverket

Det er videre all grunn til å tvile på at norske myndigheter har teknologiske forutsetninger til å knekke 8192-bit RSA.

Akroma.no er kommet for å bli, og er opprettet med nær sagt autistisk perfeksjon, mind you.

Så i tilfelle Regjeringen sikter til Akroma.no når de skal treffe sine tiltak, er det all grunn til å ønske herskapet lykke til.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: