Alt som er galt med Demokratene i Norge

Partiet Demokratene hevder at de setter Norge først. Men partiprogrammet deres er like meningsløst som det er dårlig gjennomtenkt.

Demokrati er en styringsform som bygger på vrangforestillingen om at politisk likhet og bred folkelig deltakelse er en positiv ting. I praksis betyr demokrati at enhver idiot, enhver person som er løyet til og enhver sjarlatan skal kunne delta i utformingen av de politiske vedtakene.

I vår tid brukes begrepet demokrati mest om såkalt representativt demokrati. En styringsform hvor en ofte feilinformert befolkning stemmer på yrkespolitikere som kjemper om å være mest mulig populære.

Det kreves typisk ingen kompetanse eller ferdigheter for å bli yrkespolitiker. Det kreves heller ingen kunnskaper for å stemme yrkespolitikerne frem.

Erfaringsmessig vet vi at demokrati i vestlige land kun har ført med seg problemer, som «multikultur», feminisme, politisk korrekthet og en nærmest uendelig lang rekke kriger.

For over 2400 år siden fant de gamle grekerne ut at demokrati ikke egentlig fungerer, og de forkastet det som styringsform.

Alternativene

Det finnes flere gode alternativer til demokrati som styringsform.

  • Meritokrati er en styringsform hvor de som er mest kompetente tar seg av styre og stell på sine respektive fagfelt. Eksempler på dette kan være at de best kvalifiserte helsepersonell tar seg av helsepolitikk, dyktige yrkesoffiserer tar seg av forsvarspolitikk, meritterte økonomer tar seg av finanspolitikk og så videre. Meritokrati er veldig overlappende med teknokrati.
  • Monarki er en styringsform hvor en konge tar seg av styre og stell. Forskjellen på en konge og en politiker er at en konge må planlegge lengre frem i tid, da kongens sønn (kronprinsen) etter hvert skal ta over landet. En politiker trenger som hovedregel å planlegge kun fire år frem i tid. Gjennom historien er det mange historier om vellykkede monarkier.
  • Kunstig intelligens (AI) kan i fremtiden bli brukt til å ta politiske avgjørelser på vegne av en nasjon eller et folk, basert på dype og avanserte kalkulasjoner med grunnlag i enorme mengder data og statistikk. Dette vil på sikt kunne eliminere menneskelige feil og at følelser kommer i veien for logikk og rasjonalitet.

Disse alternativene er alle helt klart bedre enn demokrati, parlamentarisme og representativt demokrati. I det minste sørger disse alternativene for kompetent styre.

Problemene

Mennesker har ulike mentale og kognitive evner. Ingen mennesker er like.

Statistisk sett vil alltid halvparten av en gitt populasjon være dummere enn gjennomsnittspersonen i den gitte populasjonen. Gitt at vi tar utgangspunkt i at median IQ i en populasjon er 100, kan dette fenomenet illustreres med bjellekurven nedenfor.

I tillegg vet man at ulike folkegrupper har ulike forutsetninger for kognisjon og mentale evner. Noe som påvirker demokratiske prosesser kraftig.

Som et eksempel kan subversive religiøse utgrupper overbevise mindre intelligente grupper om at de er undertrykte av de normale. Noe som vi av erfaring vet at kan føre til sosial uro, opptøyer, branner i gatene og plyndring.

Videre har massemediene stor makt i et demokrati. I utgangspunktet kan massemediene overbevise store deler av befolkningen om nær sagt hva som helst. I Sverige greide massemediene å overbevise det svenske folket om at «multikultur» var den eneste riktige veien for Sverige å gå. Noe som resulterte i at en hjernevasket og feilinformert svensk befolkning gikk til valgurnene i 1975, vel troende om at de gjorde det eneste riktige.

Les også: Hvordan ble Sverige multikulturelt, og hvilke mekanismer lå bak?

I praktisk forstand kan vi si at demokrati og representativt demokrati, slik vi kjenner det i vestlige land, er et styre hvor de feilinformerte, dumme og hjernevaskede stemmer frem de korrupte. Denne effekten vil forsterkes ytterligere med såkalt direkte demokrati.

Partiprogrammet

Partiprogrammet til Demokratene avslører at prosjektet ikke akkurat er så gjennomtenkt.

Dette har de har til felles med andre og lignende partier som Selvstendighetspartiet, Partiet de kristne, Feministisk initiativ, Norges Kommunistiske Parti, Nye Borgerlige og til dels Alliansen.

Men selv om partiet Demokratene er like dødfødt som alle de andre mikropartiene er i et rigget system, fremstår det som om de på ingen måte tar høyde for sin egen rolle. Noe som illustreres av partiprogrammet.

Nedenfor går jeg gjennom partiprogrammet til Demokratene punkt for punkt, med tilhørende kommentarer.

Punkt 1

Første kapittel av Demokratenes partiprogram kan sies å være en samling av utbrukte floskler som demokrati, selvstyre, desentralisering, medbestemmelsesrett og likhet for alle.

De skriver:

Demokratene tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på kjønn, etnisitet eller seksuell legning, og vi vil styrke den enkelte borgers rettigheter slik grunnloven legger opp til jf. eiendomsrett, næringsfrihet, personlige frihet, ytringsfrihet og organisasjonsfrihet.

Sånt høres så flott ut i taler. Det ser så fint ut på papiret.

Hva gjelder den enkelte borgers eiendomsrett så er dette kun en illusjon. Vi lever i en gjeldsbasert økonomi hvor folk flest har astronomiske summer i boliglån, og hvor både mor og far typisk må jobbe livet av seg for å betjene den enorme gjelden.

Dersom folk ikke evner å innfri denne gjelden så tar staten og private banker det de «eier».

I de tilfellene hvor folk «eier» noe uten gjeld, må folk likevel oppfylle sine forpliktelser relatert til beskatning og avgifter. Dersom de ikke evner å oppfylle dette så vil staten og private banker inndra det de «eier».

I praktisk forstand kan ikke private personer virkelig eie noe som helst i Norge. Folk eier knapt nok det de står og går i.

Dersom partiet Demokratene virkelig ville gjøre noe for å avhjelpe dette, hadde de i stedet valgt å gå inn for endringer i det eksisterende finansielle systemet.

Punkt 2

I andre kapittel av partiprogrammet heter det:

Demokratene vil opprettholde Norge som en fri, selvstendig og udelelig stat som er eid og styrt av Norges innbyggere.

Deretter fortsetter de:

Norge skal ha et sterkt og fleksibelt forsvar av hele landet bygget på alminnelig verneplikt og medlemskap i NATO.

At Norge skal være medlem av NATO, og at norske styrker dermed skal måtte delta i kriger på andre siden av kloden, er ikke akkurat nasjonalkonservativt. Her taler de med kløyvet tunge.

Videre skriver de:

Demokrati betyr egentlig «folkemakt», og Demokratene vil gi makta tilbake til folket ved å innføre ekte demokrati ved følgende tiltak:

Dersom en prosent av de stemmeberettigede, eller ti prosent av stortingsrepresentantene, krever det skal det holdes folkeavstemning om lovsaker. Utfallet av folkeavstemningene skal være bindene.

Rundt 20 prosent av Norges innbyggere er fremmedkulturelle, med alt hva det innebærer av interesser for egne inngrupper. Stortinget er dessuten fullt av globalister og karrierepolitikere som kun ønsker å mele sin egen kake.

Slike folkeavstemninger, basert på at én prosent av de stemmeberettigede eller ti prosent av stortingsrepresentantene ønsker det, vil utvilsomt ende i katastrofer.

Videre vil en befolkning som er hjernevasket av statlig finansiert propaganda fra NRK og pressestøttede «aviser» aldri kunne være tilstrekkelig opplyste til å fatte rasjonelle valg og avgjørelser.

Demokratene vil også at norske domstoler skal ha uinnskrenket makt i Norge. Uten å ta høyde for at dommere i Høyesterett kan ha kognitive svekkelser, demens, lav IQ og være hjernevasket av statlig propaganda. Det stilles ingen medisinske eller psykologiske krav til dommere i Norge, heller ikke i Høyesterett.

Norge har sluttet seg til Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Den europeiske menneskerettsdomstolen håndhever Den europeiske menneskerettskonvensjon. Denne domstolen kan sette til side avgjørelser fattet av norske domstoler. Demokratene mener at makten over den norske rettstilstanden skal forvaltes av nordmenn. Demokratene vil derfor at Norges høyesterett skal tolke Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og ikke en internasjonal domstol.

Siden 1958 har Norge blitt dømt hele 38 ganger i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Fire av disse dommene har blitt avsagt i 2020. Dette kommer av at utenlandske domstoler som regel ikke er preget av norske politiske nettverk og lobbygrupper.

Vi har ingen garanti for at norsk Høyesterett vil kunne ivareta norske borgeres interesser i henhold til menneskerettigheter. Av erfaring vet vi at Høyesterett er et fullstendig galehus. Noe som demonstreres med hvilken diskrepans det er mellom avgjørelser i Høyesterett og EMD i saker som omhandler norsk barnevern.

Punkt 3

Punkt 3 i partiprogrammet inneholder en god del fine floskler.

Sikre framtiden. Mindre skjemavelde. Mindre byråkrati. Mer rettferdig. Mer bra.

Slike ting høres vel og bra ut. Men hva med å ta tyren ved hornene og gjøre tildeling av arbeid til en statlig oppgave. I dag tildeles arbeid i betydelig grad gjennom private bemanningsbyråer, som tjener store penger på å outsource arbeidskraft til blant andre norske kommuner.

Ofte er det lite eller ingen kontroll over de arbeidsvilkårene som disse innleide arbeidstakerne må forholde seg til. Nylig ble det avdekket tusenvis av brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune. Primært var disse arbeidstakerne ansatt gjennom bemanningsbyråer.

Videre vil Demokratene gjøre alkohol og sprit billigere.

Demokratene tror en mer liberal alkoholpolitikk vil føre til et mer avslappet forhold til alkohol og til sunnere drikkevaner, samt få omsetning av alkohol inn i lovlige former. Den beste forebyggende alkohol-og tobakkspolitikken ligger i opplysningsvirksomhet og bevisstgjøring av den enkeltes ansvar for egne handlinger.

Vi erkjenner at overdreven bruk av tobakk og alkohol kan føre til alvorlige helseproblemer og er tilhengere av offentlig informasjon om skadevirkninger. Vi vil likevel motsette oss byråkratiske tiltak som tar sikte på å hindre at voksne mennesker kan nyte lovlige produkter.

Det ser ikke ut til at Demokratene tar høyde for at folk er forskjellige. Mennesker med en lavere grad av bevissthet vil typisk misbruke alkohol og tobakk i større grad.

Å gi funksjonelle idioter billig sprit er å be om problemer. Bare se på Russland og stater i Øst-Europa, hvor vodka ofte er billigere enn melk.

Punkt 4

Her kommer det frem at Demokratene ikke har den fjerneste anelse på forsvarspolitikk.

De skriver:

NATO er hjørnesteinen i Norges sikkerhets-og forsvarspolitiske forankring. Norge bør aktivt stimulere til samtrening og øving innen NATO og med styrker fra europeiske land. NATOs fokus har i det siste dreid mer mot å ivareta sikkerheten i NATOs nærområder, og det er i Norges interesse å videreutvikle og styrke denne tendensen. Demokratene ønsker også at NATO er bevisst på trusselen som kommer fra asymmetrisk terror, ofte inspirert av islamsk ideologi.

Det er Forsvaret som er hjørnesteinen i Norges sikkerhets- og forsvarspolitiske forankring. Ikke internasjonale avtaler som NATO.

Norge har i dag en betydelig mangel på fregatter som kan være langs norskekysten. Vi har en mangel på jagerfly, stridsvogner og soldater.

Ideelt sett bør Norge være selvforsynt med forsvarsmakt og forsvarsmateriell. Vi skal ikke måtte belage oss på lugubre internasjonale avtaler som NATO, hvor norske styrkes beordres til å krige i USAs uendelige kriger i Midtøsten og Nord-Afrika.

Men aller mest idiotisk er følgende:

Demokratene ønsker derfor å opprette et sterkt forpliktende bilateralt samarbeid med Israel, og forplikte oss til å forsvare Israels legitime rettigheter som et jødisk nasjonalhjem innenfor trygge historiske grenser, med demokratiske rettigheter, personlig frihet og nasjonal selvråderett.

Demokratene vil at norske soldater skal ofre liv og helse for en vilt fremmed stat, nemlig Israel. En stat som på ingen måte bidrar med noe positivt tilbake til Norge.

Denne påfallende støtten til Israel grunner i britisk kristensionisme etter reformasjonen, fortrinnsvis fra kalvinister og dispensasjonalister. I dag prøver selverklærte «konservative» i Norge å avvise anklager fra Antifa om at de er «nazister» når de kritiserer islamistiske terrorister, med å fremvise en irrasjonell støtte til Israel og jøder.

Til tross for at det er programfestet i judaisme at Messias tilbakekomst ikke kan skje før kristendommen er utryddet, prater disse selverklærte kristne «konservative» om det «judeokristne». Noe som er like vanvittig som å snakke om «islamokristne» eller «fredskrig».

De skriver:

Israel vil være en helt naturlig og meget kjærkommen samarbeidspartner i kampen mot islamsk terror. På det området har landet en stor kompetanse og en meget god utbygget etterretningsorganisasjon.

Hvordan Israel, som har begått drap og terror her i Norge, skal være en «kjærkommen samarbeidspartner» vites ikke. Det er jo ikke sånn at Israel er vår venn, selv om islamister ser på både Norge og Israel som sine fiender.

For øvrig harmonerer det dårlig å prate om Norges grunnlovsfestede selvstendighet, at Norge ikke skal ta del i overnasjonale avtaler og stå uavhengig av fremmede stater – samtidig som man ønsker å involvere Norge med Mossad.

Dette er så på trynet at ord blir fattige.

Idiotien fortsetter med at Demokratene vil at Norge skal forsørge mislykkede stater og folkegrupper i den tredje verden:

Demokratene innser imidlertid at Norge er tjent med å hjelpe u-landene gitt at hjelpen tildeles på en et gjennomtenkt vis. Den svært høye befolkningsveksten i fattige land skaper sult, konflikter, befolkningsoverskudd og migrasjonspress mot Europa.

Hvorfor norske skattebetalere skal finansiere korrupte bistandsorganisasjoner og inkompetente statsledere i land uten sivilisasjon er uklart. Dette begrunnes ikke i partiprogrammet til Demokratene.

Punkt 5

Demokratene vil ha tilbake den såkalte juryordningen i norske domstoler.

Juryordningen innebærer at en gruppe tullinger skal avgjøre om en tiltalt er skyldig eller ikke. Attpåtil uten å begrunne sine avgjørelser.

Demokratene vil ha tilbake juryordningen og mener at det fortsatt er et viktig poeng at man skal dømmes av sine likemenn.

I praksis innebærer dette at juryen, som gjerne kan bestå av en gruppe aktivister, skal avgjøre til dels kompliserte straffesaker. På samme måte vil en feilinformert jury, bestående av mennesker som er hjernevasket av propaganda, utgjøre en betydelig fare for rettssikkerheten. Det er ikke uten grunn at den gamle ordningen ble vraket for en tid siden.

Demokratene er for generell bevæpning av politiet. Politiet skal være der folk bor. Demokratene ønsker et lokalt politi, som har god lokalkunnskap, og som kan jobbe forebyggende i samhandling med andre offentlige og frivillige institusjoner. Det er derfor viktig med et sterkt nærpoliti med lensmannskontorer rundt om i distriktene. Demokratene er for å revurdere politireformen.

Politiet i Norge har vist seg å være inkompetente i omgang med våpen. Noe som antallet vådeskudd viser.

Å gi lokale lensmannsbetjenter skytevåpen i det daglige er å be om alvorlige ulykker.

Punkt 6

Demokratene vil at innvandringen til Norge skal fortsette, slik at nordmenn som folkegruppe blir byttet ut. Men de vil at det skal skje sakte, og ikke for raskt. Med andre ord er det greit at det skjer, så lenge det skjer «lovlig».

Demokratene vil at innvandringen til Norge skal være begrenset og kontrollert, og vi ønsker en troverdig asylog utvisnings-politikk. De som har ulovlig opphold i Norge skal ut så snart som mulig eller settes i lukkede mottak for snarlig utsending.

Dessuten vil Deomkratene innføre direkte demokrati om mottak av flyktninger.

Demokratene er for innføring av direkte demokrati. Mottak av flyktninger i kommunene bør bestemmes av folket selv gjennom folkeavstemninger.

Det blir utvilsomt en braksuksess i byer som Oslo, hvor flesteparten av befolkningen er globalister og fremmedkulturelle.

Videre vil Demokratene at fremmedkulturelle skal assimileres og integreres.

Demokratenes grunnholdning er lik behandling av nordmenn og innvandrere. Alle skal ha samme rettigheter og plikter i sine forhold til fellesskapet i Norge, uavhengig av etnisk bakgrunn. En restriktiv innvandringspolitikk med aktiv integrering og tilpasning til norske samfunnsforhold vil forebygge motsetninger.

Vi nordmenn er et lite, distinkt folkeslag. Hvorfor vil skal viske ut skillene mellom oss og de fremmedkulturelle er uklart.

Punkt 7

Helsepolitikken er på samme måte fylt opp av floskler. Mer. Bedre. Friere. Mer bedre.

Demokratene tar ikke noe standpunkt til samfunnsproblemer som abort.

Demokratene anser abort som et samvittighetsspørsmål der partiets politikere står fritt til å stemme i overensstemmelse med egen overbevisning.

Videre tar de heller ikke stilling til aktiv dødshjelp.

Demokratene mener livet er ukrenkelig fra unnfangelse til naturlig død. Demokratene vil gi døende mennesker den nødvendige omsorg og smertelindring.

Demokratene betrakter spørsmålet om aktiv dødshjelp som et samvittighetsspørsmål der partiets politikere gis rett til å stemme i overensstemmelse med egen overbevisning.

Punkt 8

Som islamkritikere som skal starte politisk parti leverer Demokratene som forventet. I kapittelet om utdanning og skole skriver de:

Ha en grundig og ærlig revisjon av norske lærebøker som fremstiller og glorifiserer Islam som en «fredens religion». Islams totalitære, politiske og voldelige anliggende må tydeliggjøres i revidert nytt pensum.

Islam er visst det store problemet. At islam aldri har utgjort noe problem i Europa når det har holdt seg i sine områder, tas ikke høyde for. Det tas heller ikke høyde for at årsaken til problemer med islam i Europa er de aktørene som slipper islam inn i Europa. Fortrinnsvis med å misbruke slavehandel, kolonisering og holocaust som brekkstang for å gjøre Europa «multikulturelt».

Videre skriver de:

Vi vil øke investeringene i universiteter og høyskoler, og satse på kunnskap og forskning. Høyere læreinstitusjoner skal selv kunne bestemme sitt studietilbud og sin måte å organisere opplæringen på innenfor nasjonale krav og rammer. Universiteter og høyskoler bør selv kunne fastsette opptakskrav til studentene.

Utfordringen er det som kalles «marsjen gjennom institusjonene», hvor sekstiåtterne har rasert universiteter og høyskoler med sin ideologiske krigføring. Dette har resultert i at kulturmarxister har kvotert inn hverandre, steg for steg. Norske utdanningsinstitusjoner, særlig innen humaniora og sosialfag, er i dag rene ideologiske indoktrineringsinstitusjoner.

Å la disse selv sette dagsorden i større grad vil neppe gjøre ting bedre.

Akademia trenger frisk luft. De trenger åpenhet og akademisk redelighet. Ikke mer selvråderett til sekstiåttere og deres etterkommere.

Punkt 9

I sitt punkt om barne- og familiepolitikk fremstår Demokratene som fornuftige og jordnære. Men det er svært mangelfullt.

De skriver:

Demokratene vil at Barnevernet i sin nåværende form må gjennomgås og forandres til en mer human organisasjon som setter barnet og familien i sentrum og hjelper de som kommer inn i søkelyset til BV. Vi har mange eksempler på at BV og BV`s industrien har blitt et milliardsluk som private profitører gjør store penger på som kunne vært utnyttet mye bedre til hjelp for barna.

Joda, dette er vel og bra. Men hva med å gjøre noe med problemet at nordmenn ikke har råd til å få barn?

Norske barnefamilier bør subsidieres. Boliglån bør gis til alle unge par, hvorpå 25 prosent av boliglånet ettergis for hvert norske barn de får. Når de har fått fire norske barn ettergis boliglånet i sin helhet. Dette er en løsning som tidligere har blitt brukt i europeiske land, og det med stort hell.

I stedet for å gi bistand til den tredje verdens overbefolkning vil dette være en gode måte å ivareta vårt eget folk.

At Demokratene ikke foreslår denne type løsninger, viser at de ikke har tenkt så nøye gjennom barne- og familiepolitikk. Det viser også at de prøver å tilpasse seg den kulturmarxistiske normalen, som må sies å være svært så fiendtlig overfor europeere og nordmenn.

Punkt 10

Når det gjelder landbruk og skogbruk så viser Demokratene at de er ekte babyboomere. I stedet for å satse på avgrenset landbruk og permakultur, vil de ha beite. Masse beite.

Demokratene mener beiting er beste middelet mot gjengroing. Når naturen tar tilbake arealet blir det biologiske mangfoldet endret, det blir færre arter og mye kulturhistorie forsvinner. Dette er verdier som oppfattes å tilhøre allmennheten og som landbruket har et ansvar å holde i hevd. Når kulturlandskapet endres så radikalt, forsvinner mye av grunnlaget for vekst i andre næringer, så som turistnæringen med tilhørende ringvirkninger.

Industrielt landbruk utarmer jorden, utrydder naturlig fauna og etterlater enorme sår i landskapet. Allerede dyrket matjord må forvaltes på en annen måte. I stedet for å produsere korn kan Norge med fordel produsere grønnsaker. Brød skaper bare fedme uansett, og er ikke en del av et naturlig og sunt kosthold.

Trolig i frykt for fanatiske humanetikere, som bare vil se verden brenne, tar ikke Demokratene klar avstand fra bruk av genmodifisert mat (GMO). Unaturlige arter kan forårsake stor skade på naturen dersom de havner ut i det fri.

Vi vil arbeide for redusert bruk av tilsetningsstoffer. Demokratene vil ha norsk totalforbud mot import og bruk av genmodifiserte organismer (GMO) til mat og fôr uten rom for dispensasjoner. Deklarasjon på mat skal så detaljert som mulig fortelle hvilke typer ingredienser som er brukt, redegjøre for bestråling og mulig direkte og indirekte befatning med GMO.

Norge har tidligere vært selvforsynt med norsk kjøtt, produsert lokalt. Det er ingen grunn til at dette ikke skal la seg gjøre på nytt. Attpåtil uten å benytte genmodifisert fôr og dyrking av bastardiserte grønne vekster.

Å potensielt tillate motorferdsel i utmark er også tankeløst.

Demokratene vil la kommunene forvalte lov om motorferdsel i utmark.

Kommuner og lokaldemokrati, gjerne med folkeavstemninger, kan medføre store utfordringer. Deriblant at kommuner tillater motorferdsel i utmark. Sånt har ingenting i skogen å gjøre.

Punkt 12

Når det gjelder transport så har Demokratene noe fornuftig å komme med:

Demokratene vil øke kontroll av tunge kjøretøy ved innreise til Norge, slik at veiene i Norge blir bedre sikret mot ulykker forårsaket av dårlig materiell. Det bør også kontrolleres at sjåfører ikke kjører på slavekontrakter som er ødeleggende for norske arbeidsplasser.

Kabotasje er transport mellom to steder i et annet land enn der hvor transportøren hører hjemme. Demokratene sier et klart nei til kabotasjekjøring i Norge. Det gjelder også transportører fra andre EØS-land.

Utenlandske slaver i lastebilvrak hører ikke hjemme på norske veier. Det samme gjelder kabotasje.

Men for å unngå dette må lovverket endres. Det kreves strenge lovreguleringer for å hindre at utenlandsk billigtransport blir benyttet av norske transportkunder.

Punkt 13

Kultur er et kaotisk tema å navigere i politisk. Slik er det også for Demokratene.

De skriver:

Demokratene vil prioritere offentlig støtte til kulturformål som vanskelig kan overleve kommersielt, men som er viktige bestanddeler av den norske kulturarven.

Innebærer dette å fremdeles finansiere NRK over skatt eller lisens?

Trolig handler det om å videreføre NRK, for videre skriver de:

Ettersom NRK skal bistå befolkningen med å føre tilsyn med politikerne skal de to statlige mediebedriftene øverste ledere ikke velges av politikerne som mediebedriftene jo skal føre tilsyn med. I tråd med Demokratenes prinsipp om at makt skal flyttes fra eliten til folket skal lederne i disse mediebedriftene velges av lisensbetalerne. Dette og andre valg skal organiseres gjennom Altinn.

Legg spesielt merke til setningen «Dette og andre valg skal organiseres gjennom Altinn.»

En slik løsning vil identifisere hvem som stemmer hva. Det er også en god grunn til at valg over datasystemer ikke er ønskelig. Hvem skal føre kontroll med disse datasystemene som registrerer stemmer? Slike systemer er et svært yndet mål for tukling og skadelig programvare.

Det fremstår som tydelig at Demokratene ikke har forståelse for teknologiske utfordringer, eller hvordan teknologiske løsninger faktisk fungerer.

Altinn ble aldri laget for å avholde valg.

Demokratene vil heller ikke nappe pressestøtten fra propagandafabrikkene:

Pressestøtten i Norge har som uttalt hensikt å sikre mangfoldet i pressen, ved å understøtte mindre aviser som trues av store aktører i sitt marked. Demokratene er likevel skeptisk til denne ordningen, da den lett kan sette avisene i et avhengighetsforhold til myndighetene. Demokratene vil derfor gradvis avvikle pressestøtten, og heller innføre skattemessige fordeler som gjelder likt for alle aktørene i markedet. Da blir den økonomiske drahjelpen nøytral, lik for alle og ikke underlagt skjønn.

Vil ikke folk betale for den kjedelige gørra i Dagen og Vårt Land, skal det selvfølgelig ikke tvangsfinansieres gjennom skattepenger og såkalt pressestøtte. La medier som ikke evner å holde seg flytende bare synke.

Trolig prøver Demokratene her å smiske litt med den marxistiske propagandaindustrien. Selvfølgelig uten hell.

Punkt 14

Demokratene vil gi fradrag til fremmedkulturelle trossamfunn. Hvorfor de ønsker å gjøre dette kommer ikke klart frem.

Mange trossamfunn dekker mange menneskers åndelige behov, og er ofte en fruktbar ressurs for lokalsamfunnet. Vi ser det som ønskelig at fremmedkulturelle trossamfunn blir mindre avhengige av statlig støtte, og vi vil legge til rette for gode fradragsordninger for frivillige gaver.

Ikke uventet har de også et lengre kapittel om islam:

Demokratene tar sterk avstand fra Islam som en politisk retning og ideologi. Islam er ikke bare en åndelig religion, den domineres av en politisk ideologi som bl.a. truer trosfriheten, da det er et uttalt forbud i Islam mot å forlate troen eller konvertere til en annen religion. I mange muslimske land er det dødsstraff for å konvertere til for eksempel kristendom.

Demokratene mener det er nødvendig å adressere disse utfordringene som en del av kampen for å bevare Norge som et land med humanistiske og kristne verdier. Dersom det ikke tas skritt for å stanse den muslimske innvandringen til Norge, vil Norge få et flertall av muslimske innbyggere innen overskuelig fremtid. Norge vil bli et islamsk land og vil fullstendig endre karakter dersom denne innvandringen ikke stoppes.

Utsagn som «humanistiske og kristne verdier» er meningsløse floskler. Det har ingen reell betydning, og brukes bare som språklig «fyllmasse» når man vil høres god og tolerant ut.

Igjen, skal man se på islam i Europa som et problem så må man evne å fokusere på årsakene til problemet. Nemlig at subversive aktører prøver å gjøre Europa «multikulturelt». Fortrinnsvis blir dette forsøkt gjennom å importere enorme folkemasser fra den tredje verden.

Punkt 15

Demokratenes innspill til norsk arbeidsliv er og forblir en gåte.

De skriver:

Organisasjonsfrihet skal respekteres. Dersom uorganiserte fremforhandler egne avtaler blir dette gjerne karakterisert og gjennomført som rene «trynetillegg», selv der kvalifikasjonene er like. Uorganiserte i bedrifter med tariffavtale vil uansett bli med i den kollektive lønnsdannelsen. Noe annet vil ingen av de 4 arbeidstakerorganisasjonene akseptere. Det er opp til arbeidstakerorganisasjonene selv å overbevise de uorganiserte om å bli organisert. I bedrifter med kun uorganiserte arbeidstakere, vil «trynetilleggene» rå.

Hvorfor kyniske arbeidsgivere, som gjerne driver arbeidsplasser med mye gjennomtrekk, skal få utfolde seg som de gjør er litt uklart.

Det er selvfølgelig ønskelig at flest mulig arbeidstakere organiserer seg, fortrinnsvis i politisk nøytrale fagforeninger og organisasjoner.

Norsk arbeidsliv er et helvete, selv om lønningene relativt sett er høye sammenlignet med andre land i Europa. Særlig i de mer praktiske yrkene er det uvanlig at folk er organiserte. Dette bør endres.

Demokratene har i det minste ett fornuftig punkt, som de trolig har hentet fra Arbeiderpartiet:

Demokratene er i mot midlertidige ansettelser da dette har vist seg å føre til mer midlertidighet og usikkerhet framfor faste ansettelser.

Plutselig blir Demokratene også litt kristne når de skal ta stilling til søndagsåpne butikker.

Sett i et kristenkulturelt og sedvanlig perspektiv, bør generelt søndagsåpne butikker unngås.

Dette samtidig som de vil støtte Israel. Forstå det den som kan. Demokratene forstår det åpenbart ikke.

Hvis noen vil holde butikken sin åpen på søndager må de selvfølgelig få lov til det. Det er en fin mulighet for studenter og unge til å arbeide og tjene penger.

Punkt 16

Demokratene er også finanskapitalens gode venn.

De skriver:

Med stadig sterkere internasjonal konkurranse om rammebetingelser, samt mer mobil kapital, er det viktig å føre en næringspolitikk som gjør det lønnsomt og attraktivt for bedrifter å drive sin virksomhet i og fra Norge. Vi vil sørge for løsninger der staten oppmuntrer private investorer til å satse risikokapital på teknologiutvikling og kompetanseheving.

At private investorer (les rike latsekker) skal kunne sko seg på andres arbeide er vel ikke en helt kristelig innstilling. Men ingen skal kunne anklage norske «konservative» for å være særlig konsekvente.

Skal Norge ha utvikling innen næring bør staten kunne gå inn med tilskudd. Noe om åpenbart er en mer fornuftig bruk av penger enn bistand, pressestøtte og meningsløse kulturelle formål.

Punkt 17

Når det gjelder energipolitikk så har Demokratene ønsker om en videre satsing på noe som ikke finnes. De vil at Norge fremdeles skal pumpe opp olje og gass.

Mye av velstanden i Norge kan, direkte eller indirekte, føres tilbake til den vellykkede utvinningen av olje og gass i Nordsjøen. Selv om dette er en begrenset ressurs som en dag tar slutt, ønsker Demokratene en fortsatt sterk satsing på olje og gass på norsk sokkel. Det betyr at man må åpne for nye leteområder og opprettholde et sterkt fokus på miljø og sikkerhet.

Det faktum at norske oljefelt har begynt å surkle som tomme brusbeger med sugerør har åpenbart gått Demokratene hus forbi.

Trolig har de vært for opptatte med at de ikke liker islam, samtidig som de hardnakket forsvarer grupper som bevisst søker å fylle Europa med nettopp «multikultur» og islam.

«Konservative»

Noe av det mest fascinerende med såkalte konservative i Norge er den blinde troen de har på demokrati.

Såkalte islamkritikere på Facebook og thaikone-høyre har gjennom flere tiår med indoktrinering fra marxistisk propaganda fra TV, aviser og radio fått for seg at demokrati er svaret på alle problemer og utfordringer i verden.

Problemet er bare at det såkalte demokratiet er rigget. Alle disse mikropartiene som de starter opp har ikke en sjanse i havet.

Manntall kan tukles med i store valgkretser, og valgurner kan forhåndsfylles. Dessuten er det gjerne slik at utfordrere får alvorlige problemer med politi og domstoler dersom de blir for store, og dermed ender opp som en faktisk trussel for det etablerte.

Et nylig eksempel på dette er hvordan korrupte myndigheter i Hellas begynte å straffeforfølge Gyllent Daggry, da disse fikk for stor oppslutning. Lignende ting har skjedd i både Italia og Tyskland.

Falske anklager om tilnærmet hva som helst blir typisk brukt for å kriminalisere partier, grupper og interesseorganisasjoner som etablissementet kan oppfatte som en trussel.

Til alt overmål kan det gjerne observeres at disse nye mikropartiene vifter med Grunnloven, som om denne er en slags helligdom.

I realiteten er ikke Grunnloven verdt papiret den er skrevet på. Den brytes hver dag, og fungerer i praksis mest som et pro forma grunnlag for et inkonsekvent og ideologisk motivert lovverk – som har blitt til etter flere tiår med yrkespolitikere på Stortinget.

Alle revisjonene av Grunnloven vitner om at den bare er der for syns skyld. Den har ingen likhet med for eksempel den amerikanske konstitusjonen.

Aktører som ikke evner å ta inn over seg verdens realiteter har selvfølgelig ingenting i politikken å gjøre. Disse bidrar bare til å ytterligere forgifte et allerede meningsløst demokrati.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: