Follo: Dommer i Oslo tingrett idømt ti måneder fengsel for barneporno

En tingrettsdommer i Oslo tingrett er i Follo tingrett dømt til ti måneder fengsel for nedlasting av barneporno. Mesteparten av overgrepsmaterialet ble lastet ned i arbeidstiden.

Tingrettsdommer i Oslo tingrett ble pågrepet av politiet den 15. januar 2019, siktet for overtredelse av straffeloven § 311 første ledd.

Bakgrunnen for pågripelsen var melding fra Domstoladministrasjonen om at dommeren hadde koblet seg opp til flere nettsider som ble oppfattet å ha ulovlig pornografisk materiale.

Det ble samtidig med pågripelsen gjort beslag av diverse digitale gjenstander på tingrettsdommerens kontor og bopel. Ved gjennomgang av dette fant politiet det materialet dommeren nå er domfelt for.

Les dommen i sin helhet her

Rettssaken mot dommeren gikk i Follo tingrett.

I rettsavgjørelsen kommer det frem at tingrettsdommeren har leflet med overgrepsmateriale i mange år.

Tingretten skriver:

Ved straffutmålingen tar retten utgangspunkt i at tiltalte har hatt befatning med en betydelig mengde overgrepsmateriale over en lang periode.

Siktede har jevnlig over nesten seks år befattet seg med slikt materiale. Han har hatt et fast og vedvarende forsett.

Retten viser også til at tiltalte har brukt søkeord som forbindes med seksuelle overgrep mot barn.

I arbeidstiden

Tingrettsdommerens nedlasting og befatning med overgrepsmateriale har ifølge rettsavgjørelsen og politiets etterforskning funnet sted i arbeidstiden.

Dommeren har lastet ned overgrepsmateriale med tingrettens datautstyr, mens han var på jobb som dommer i tingretten.

I rettsavgjørelsen heter det:

Det er ved avgjørelsen lagt vesentlig vekt på at siktede som tingrettsdommer, i tinghuset, i arbeidstiden og ved bruk at rettsvesenets digitale utstyr, har lastet ned og sett på ulovlig overgrepsmateriale

Videre står det:

Retten viser videre til at siktedes befatning med overgrepsmateriale i hovedsak er skjedd fra Oslo tingretts lokaler, samtidig med at siktede utøvde sitt arbeid som tingrettsdommer.

I rettsavgjørelsen kommer det frem at tingrettsdommeren var i besittelse av minst 3.600 bilder og 1.300 filmer som viser seksuelle overgrep mot barn, og/eller fremstillinger som seksualiserer barn.

Blant annet skal det omtalte materialet vise våkne og sovende barn som blir utsatt for seksuelle overgrep fra voksne.

Tingrettsdommeren ble på grunn av dette idømt ti måneder ubetinget fengsel. Med fratrekk for tre dager i varetekt.

Dommeren ble også fradømt retten til å i fremtiden inneha stilling som dommer.

Artikkelen ble anonymisert den 31.12.2020 etter ønske fra pårørende, da omtale av domfelte med fullt navn er belastende for uskyldig tredjepart.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: