Lange kniver kan bli forbudt i Norge

Justis- og beredskapsdepartementet vurderer endringer i våpenforskriften, slik at kniver som er lengre enn 25 centimeter forbys. Departementet har fredag sendt forslaget ut på høring.

Formålet er å begrense tilgangen til macheter, og supplere dagens forbud mot bæring av kniv på offentlig sted, samt forbud mot kniver laget uten aktverdig formål (voldsprodukter).

Bakgrunnen for forslaget er at gjengmiljøer i Oslo har begynt å bevæpne seg med macheter.

I det nylig publiserte høringsnotatet fra Justis- og beredskapsdepartementet heter det:

Det fremgår av regjeringens politiske plattform (Granavolden-plattformen 17. januar 2019) at «Regjeringen vil innføre forbud mot machete».

Forut for dette har Oslo politidistrikt (OPD) i ulike sammenhenger gitt uttrykk for bekymring om at det har utviklet seg en trend, særdeles innenfor gjengmiljøer i Oslo, å bevæpne seg med machete.

Departementet har bedt Politidirektoratet (POD) om å utrede mulige grunnlag for et forbud.

Forslag fra Politidirektoratet

I høringsnotatet kommer det frem at Politidirektoratet (POD) ønsker å forebygge vold og uønskede hendelser.

Les også: Sverige: Oppfordrer folk til å kle seg som bomser, for å unngå multikulturelle ran

I sin vurdering av mulige grunnlag for et forbud mot macheter påpeker POD innledningsvis hvilke formål et eventuelt forbud vil kunne tjene. Det vises blant annet til:

  • Hindre tilgjengelighet i markedet og redusere muligheten for impulskjøp.
  • Styrking av forebyggende innsats, blant annet gjennom økt handlingsrom ved håndtering av tips, samt ved beslag og inndragelse, for eksempel gjennom Tolletatens kontrollvirksomhet.
  • Redusere risiko for antall uønskede hendelser med machete, herunder personskader.
  • Redusere machetens betydning som fryktskapende symbol i gjengmiljøer.

    POD viser også til at det må tas hensyn til innsigelser knyttet til et forbud:
  • Det foreligger allerede et forbud mot å bære machete og andre lignende redskaper på offentlig sted.
  • Det er grunn til å tro at en del av innehavere av macheter er lovlydige borgere som anvender macheten til lovlige formål.
  • Et forbud vil ramme hele landets befolkning mens problemet først og fremst er relatert til storbyene, spesielt Oslo.
  • Machetens varierte utforming vanskeliggjør en forbudsformulering som kun rammer macheter. Det vil derfor være en risiko for at også andre redskaper med aktverdige formål rammes.

Videre understreker POD at det er viktig å ha en så presis som mulig definisjon av hva som er en machete – og hva som ikke er det.

I høringsnotatet heter det:

POD fremhever at en grunnleggende forutsetning for et praktikabelt forbud, er at definisjonen av machete er så presis som mulig, og at den i minst mulig grad omfatter andre redskaper konstruert for lovlige og aktverdige formål. Det vises til at macheten i sin opprinnelige form er en bredbladet jungelkniv konstruert for å hogge lettere vegetasjon, men at den også er brukt som kampredskap i enkelte områder.

Videre vises til at det finnes en rekke varianter og utgaver av macheter med ulike lengder, noe som vanskeligjør en presis definisjon.

POD skriver at bladtykkelse, lengde på blad og andre ting vil kunne avgjøre hva som er en machete.

POD har vurdert å benytte definisjonskriterier som bladtykkelse, forholdet mellom håndtak og blad, tyngde-/hoggpunkt, samt utforming av bladet. De konkluderer: «Etter en samlet vurdering er det derimot ikke funnet egenskaper ved macheten som egnes til bruk i en forbudstekst for å skille den fra øvrige kniver og redskaper.»

Det foreslås derfor følgende definisjon: Machete eller machetelignede hoggeredskaper med en bladlengde på minimum 25 cm.

Forbudet mot lange kniver kommer med andre ord som en følge av demografiske endringer i det norske samfunnet. Endringer som også påvirker kulturelle aspekter, og sosiale utfordringer. Som det så fint heter.

Skaper usikkerhet

En utfordring med et forbud mot macheter og lange kniver, er nytteredskaper som kokkekniver og isolasjonskniver.

I høringsnotatet heter det:

POD påpeker at ulempen ved definisjonen er at det kan oppstå tvilsspørsmål om hvor grensen skal trekkes mot øvrige lignende redskaper til næringsliv (kokkekniver, isolasjonskniver mv.) og jakt- og friluftsliv (samekniver, ryddekniver mv.)

Det påpekes at nærmere vurderingskriterier eventuelt kan og bør beskrives i rundskriv. Den foreslåtte nedre grense for bladlengde på 25 cm er ment for å unngå forbud mot en rekke utbredte knivtyper med aktverdige formål.

Hvorvidt sushi-knivene på kjøkkenet til folk blir forbudt, på grunn av multikultur i Oslo, gjenstår å se.

Mulig løyveplikt

POD foreslår at lange kniver må reguleres med løyve. Som med skytevåpen.

I høringsnotatet blir det fremlagt to forslag:

Alternativ 1. Totalforbud

«Det er forbudt å erverve, eie eller inneha machete eller machetelignende hoggeredskaper med en bladlengde fra 25 cm. Politimesteren kan dispensere fra forbudet dersom særlige grunner foreligger»

Alternativ 2. Løyveplikt

Det er forbudt å erverve, eie eller inneha machete eller machetelignende hoggeredskaper med en bladlengde fra 25 cm uten tillatelse fra politimesteren. Det kan gis tillatelse til å erverve, eie og inneha machete når vedkommende oppfyller kravene som nevnt i § 10.

Å godkjenne søknader om kjøkkenkniver kan da bli politiets oppgave.

I høringsnotatet heter det videre:

Alternativ 2 med løyveplikt innebærer en tilsvarende ordning som ved skytevåpen hvor alle søkere må vurderes opp mot kravene i våpenforskriften § 10, «edruelighet, pålitelighet, skikkethet, alder og behov eller annen rimelig grunn.[.]». En slik ordning må administreres av politiets forvaltningsapparat, noe som tilsier en økning av arbeidsmengde i tillegg til dagens forvaltning og administrasjon av våpensøknader (primært skytevåpen).

For å unngå at sushi-knivene til folk skal belaste politiets forvaltningsapparat, heller POD mot det første alternativet. Nemlig totalforbud.

De skriver:

POD viser til at dette [ordning med løyve] synes som mindre forsvarlig bruk av ressurser sett hen til machetens snevre bruksområde. POD anbefaler alternativ 1 [totalforbud]. De har ikke funnet det nødvendig å gjøre unntak for næringsliv eller friluftsliv da machete har et begrenset bruksområde som også andre redskaper kan oppfylle. Det foreslås imidlertid en sikkerhetsventil der politimesteren kan gi dispensasjon dersom «særlige grunner» foreligger. Samlere må søke om unntak etter «særlige grunner» på lik linje med øvrige kniver. POD viser til at et slikt forbud vil være forutsigbart både for politi og publikum.

Greit nok at de vil ha en slutt på at multikulturen vifter med macheter gatelangs. Men er det å forby alle kniver som er lengre enn 25 centimeter virkelig en fornuftig løsning?

Les også: Noe stinker i landet Gnore. Det er åpenbart på tide å lufte litt

Juridisk akrobatikk

For å kunne forby tradisjonsrike verktøyer og redskaper i Norge, som visse typer kniver er, må det til med litt massasje av lovverket.

De kan tilsynelatende ikke bare innføre et forbud uten videre.

Så POD skriver:

Dersom det skal innføres et forbud mot machete med tilhørende straffesanksjon er det påkrevd at bestemmelsen oppfyller kravene i Grunnloven § 96 og EMK art. 7, som stiller krav til presisjon for bestemmelser som kan medføre straffeansvar. Dette innebærer at «borgerne på forhånd med rimelighet skal kunne forutse hvilke handlinger som er straffbare og dermed ha mulighet til å handle i tråd med dette».

Hvorpå de viser til noen avgjørelser fra Høyesterett, som går ut på at folk skal vite hva som er ulovlig, og ikke.

Viser til Danmark

I sitt noe ambisiøse forslag, viser POD til også dansk lovverk. Hvor da danskene har tatt høyde for at kjøkkenredskaper ikke bør forbys uten videre.

POD skriver:

Det danske bestemmelsen er imidlertid svært vidtfavnende og vil slik det er utformet ramme de fleste kniver som brukes til fritidsaktiviteter og i arbeid. Det er derfor oppstilt et unntak for kniver som «. [.]anvendes i erhverv, til husholdningsbrug eller til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller til annet lignende anerkjennelsesverdig formål, hvis de er utformet hertil». Unntaket innebærer at det ikke er nødvendig å søke om tillatelse dersom kniven skal brukes til de nevnte formål.

Å forby kniver som er lengre enn 25 centimeter, uten å samtidig ramme arbeidsredskaper og kjøkkenkniver, ser ut til å by på utfordringer. Både for Justis- og beredskapsdepartementet, og for Politidirektoratet.

Forbud er også noe slike forvaltningsorganer liker. Det er lettvinte løsninger. Som kan få det til å virke som om de bryr seg. Som om de faktisk gjør noe for å løse reelle problemer.

Men i denne saken, som med andre saker, søker de kun å lindre symptomer. Dersom bruken av macheter i Oslos gater er et problem, så er det fint lite vits i å forby macheter. Kriminelle vil likevel skaffe seg macheter. Og får de ikke tak i macheter, så får de tak i andre ting. Som høygafler, økser og andre gjenstander.

Det sier seg selv at flere forbud som macheteforbudet da ikke vil være hensiktsmessig. Skal departementet og POD følge sine egne resonnement videre, så må da høygafler og økser bli forbudt i neste omgang. Noe som unektelig vil føre til at de før eller senere går tom for verktøy de kan forby.

Fortsatt uten å gjøre noe med de underliggende problemene, som fører til at slike forbud må bli foreslått.


Les også Akroma.no anonymt på TOR:

akromaazzte7avtv.onion

Kommenter fritt og anonymt på Akroma.no med Dissenter:

https://dissenter.com


Del innhold: