Tidligere UiB-student saksøkte staten – tapte i tingretten

Tidligere UiB-student tapte rettssak mot Kunnskapsdepartementet. Ville ha erstatning etter politisk motivert trakassering.

Våren 2019 ble daværende UiB-student Kristoffer Tyssøy Høisæther intervjuet av avisen Resett om masteroppgaven sin, som handlet om hvordan europeere blir fremstilt som mer barbariske enn arabere i norske skolebøker. Masteroppgaven ble også omtalt i Vårt Land og Dag og Tid.

I etterkant av intervjuet opplevde Høisæther omfattende trakassering fra venstreradikale medstudenter, og han ble i tillegg vurdert som «uskikket» til lektoryrket av UiB, fordi han angivelig hadde «feil» politiske meninger. Etter en klagerunde fikk Høisæther medhold i at UiB ikke hadde noen grunn til å hevde at han er uskikket.

Med bakgrunn i dette gikk Høisæther til sak mot Kunnskapsdepartementet for å få dekket tapt lønn, og for å få erstatning for trakasseringen.

Denne naive troen på rettsstaten har nå vist seg å bli svært dyr.

Retten anerkjenner i rettsavgjørelsen at Høisæther har blitt utsatt for urett, men de prøver så godt de kan å hoppe bukk over sakens realiteter, og de fokuserer på irrelevante detaljer for å frikjenne staten.

I rettsavgjørelsen heter det:

Høisæther var ved Tertnes VGS høstsemesteret. Han bestod praksis, men fikk flere merknader ved sluttvurderingen. Blant annet ble det bemerket utfordringer knyttet til planlegging av undervisningen, og samarbeidsproblemer med parstudent som også var i praksis. De ble for øvrig begge gitt nye parstudenter under praksisperioden, og det er bemerket at samarbeidet her heller ikke fungerte. Det var også bemerkninger knyttet til, sitat: «mangelfull didaktisk refleksjon og vurderingsevne i valg av kilder i undervisningen». Det ble i evalueringen vist til at i omtale av EMD sin nye blasfemidom, bl.a. av Høisæther ble presentert en artikkel med uttalelser, sitat; «av Islam nets Fahrad Qureshi, uten at dette ble forstått som problematisk.»

Retten vil også peke på at Høisæther midt under praksisperioden, den 16.10.2018 mottok e-post fra en medstudent som også hadde praksis samme sted. Retten finner grunn til å sitere hele e-posten.

I emnefeltet er det skrevet; «DØ KRISTOFFER».

I tekstdelen følgende:

«Her din jævla DILDO!!!!!!!!!!!!!!!! Hav er ikke en viktig faktor innen merkantilismen? Kolonisering, Handelsbalanse, Monopoler, (Forebygge fred). Hvem er den økonomiske revolusjonære innen liberalismen? (Adam Smith), John Libera, John Lock, Adam Sandler Hvilken av disse landene hadde ikke en merkantilistisk økonomi på 1600 – tallet? England, Frankrike, Spania, (Elfenbenskysten) Brenn i HELVETE!»

Høisæther var for øvrig svært uenig i den evaluering han fikk. Selv om praksisen var bestått, klaget han på evalueringen, og gikk relativt grundig inn på de enkelte forhold som ble tatt opp ved evalueringen. Klagen fremstår ved henvisning til faktiske forhold, og fremstår som basert på de faktiske forhold som fremheves av ham. Klagen er både grundig og saklig. Når det gjaldt parstudenten ble det vist til at samarbeidet var vanskelig, og at hun bl.a. fikk «sammenbrudd med gråting» forut for en dobbelttime, som Høisæther angivelig måtte overta på kort varsel.

På bakgrunn av sluttvurderingen fra Tertnes VGS ble det for øvrig gjennomført et veiledningsmøte mellom UiB og Høisæther. I månedsskiftet januar / februar 2019 fikk Høisæter sin masteroppgave omtale i media.

Blant annet ved nettstedet resett.no og i Dag og Tid. Det var også intervjuer med Høisæter, hvor han redegjorde for de påvisninger han hadde gjort ved masteroppgaven. Det var for øvrig også omtale av oppgaven i andre medier. Den 25.02.2019 utarbeidet emneansvarlig for PPU, professor Ingrid Helleve, tvilsmelding i forhold til saksøkers skikkethet. PPU er underlagt det psykologiske fakultet. Hun viste til varsler fra andre studenter, blant annet knyttet til samarbeid, samt varsler om høyreekstreme holdninger (anti-muslimske).

Den juridiske akrobatikken til retten er fantastisk. På mange måter er det som å se de gamle stuntene til Evel Knievel.

Men altså, hva er det å forvente?

Saken har også fått omtale i Khrono, uten at de ser nærmere på hva som faktisk kommer frem mellom linjene i den klønete rettsavgjørelsen.

Khrono:

Den tidligere studenten ved Universitetet i Bergen (UiB), Kristoffer Tyssøy Høisæther, har tapt rettssaken mot Kunnskapsdepartementet.

Det fremkommer i en fersk dom.

Høisæther mente at han hadde krav på kompensasjon for to års tapt arbeidsinntekt, tilsvarende nesten 1,5 millioner kroner, som lektor og oppreisningserstatning for mobbing han ble utsatt for mens han var student ved UiB.

Retten ga ham ikke medhold i noen av punktene.

«For den enkelte student som blir gjenstand for en uriktig utestengelse, er dette klart inngripende. Imidlertid kan man ikke se studentens situasjon løsrevet fra den tillatelsen til å utøve yrket som lektor, som i realiteten er trukket tilbake. Det er tale om en utestengelse som har en begrenset varighet, og hvor det foreligger fremtidige muligheter for å oppfylle vilkårene, også på relativt kort sikt», står det i den 28 sider lange dommen.

Det hele er ganske imponerende på en veldig spesiell måte.

Saken i seg selv, eller resultatet av saken, er likevel på ingen måte overraskende.

Ingen kan vinne mot staten i statens eget system. Selvfølgelig vinner staten, uansett om staten har rett eller ikke. Hadde folk kunnet vinne mot staten, ville det ikke vært noen stat til å begynne med. De kjente sakene om nordsjødykkerne er en god illustrasjon på dette.

Å tro at det går an å legge an et søksmål mot staten, og vinne mot staten, attpåtil i statens eget system og med grunnlag i statens egne lover, er i beste fall svært naivt. Det er et rigget spill. Den eneste måten du kan unngå å tape mot staten er å ikke spille.

Kristoffer Høisæther burde skjønt bedre enn å kaste penger på åpenbart grådige advokater i et spill som ingen uansett kan vinne.


Del innhold: